Regulamin Odpłatnego Udostępniania Filmu (Pay-per-view) ZASADY OGÓLNE

Regulamin Odpłatnego Udostępniania Filmu (Pay-per-view) ZASADY OGÓLNE

§1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem PPV”, określa zasady świadczenia przez „TVNiezaleznaPolonia Ltd” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ottawie, 2064 Merivale Rd. Ottawa, ON, K2C 3H1 zarejestrowaną do rejestru korporacji w Ontario, Kanada pod numerem 002470148, adres e-mail: tvniezaleznapolonia@gmail.com, zwaną dalej „Dostawcą usług”, usług odpłatnego udostępnienia Filmu.

§2 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin PPV”) oznaczają: „Użytkownik” – podmiot, który jest klientem Dostawcy usług w zakresie Zakupu Biletu PPV oraz ma możliwość korzystania z Usług PPV; „Zakup Biletu PPV” – usługa (tzw. pay-per-view), polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w czasie rzeczywistym („na żywo”) oraz w dowolnym czasie okresu ważności zakupionego Biletu PPV zamówionego przez Użytkownika Filmu; „Film” – kodowany streaming wybranej i dostępnego na stronie internetowej www.tvniezaleznapolonia.org Filmu udostępnionego Użytkownikowi na jego zamówienie w ramach Usługi PPV; „Opłata PPV” – jednorazowa opłata za udostępnienie Filmu na określoną podczas zakupu Biletu PPV ilość oglądnięć oraz ilość otwarć połączeń i w określonym podczas zakupu biletu okresie ważności Biletu PPV ;

§3 1. Dostawca usług może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Regulaminu PPV posługiwać się osobami trzecimi. 2. Jako Usługi PPV będąca usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Regulamin PPV stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204).

USŁUGI PPV

§4 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usług PPV jest zapoznanie się z Regulaminem PPV oraz dokonanie płatnego zamówienia Filmu. 2. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na Film jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu PPV oraz ich akceptacją.

§5 1. Użytkownik może korzystać z Usługi PPV wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Zakazane jest kopiowanie Filmu oraz rozpowszechnianie Filmu w jakiejkolwiek formie. 2. W przypadku powzięcia przez Dostawcę usług wiarygodnej informacji, że Użytkownik nie stosuje się do postanowień ust. 1 powyżej lub narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa własności intelektualnej osób trzecich, Dostawca usług ma prawo zawiesić świadczenie Usług PPV, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie.

ZAMÓWIENIA. ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

§6 1. Zamówienia na Zakupu Biletu PPV a tym samym udostępnienie Filmu Użytkownik może złożyć poprzez a) wysłanie wiadomości mejlowej na mejlowy adres Dostawcy usług – TVNiezaleznaPolonia@gmail.com; b) bezpośrednio na stronie Dostawcy www.tvniezaleznapolonia.org aktywizując okno z ikoną Zakup Biletu PPV. 2. Po pomyślnie zakończonym procesie Zakupu Biletu PPV włącznie z wymaganym podaniem przez Użytkownika prawidłowym adresem mejlowym Użytkownika i po opłaceniu przez Użytkownika wymaganej za Film należności Dostawca usług potwierdzi Użytkownikowi w okresie do 30 minut od złożenia zamówienia prawo dostępu do Filmu poprzez a)wysłanie mejla potwierdzającego zawierającego potwierdzenie transakcji oraz szczegółowe dane i hasło dostępu na podany przez Użytkownika adres mejlowy. adres b) automatyczne przekierowanie do strony internetowej na której znajduje się Film wraz z automatycznym otwarciem do niego dostępu na ilość∂ odsłon i oglądnięć oraz czas określony podczas Zakupu Biletu PPV. 2 W przypadku braku dostępu Użytkownik zobowiązany jest poinformować Dostawcę usług mejlem TVNiezaleznaPolonia@gmail.com o braku dostępu nie później jednak niż w 48 godzin od dokonania Zakupu Biletu PPV.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY USŁUGI

§7 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług PPV z winy Dostawcy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Dostawcę usług nie później niż w 24 godziny mejlem TVNiezaleznaPolonia@gmail.com o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Usług PPV. 2. W przypadku potwierdzenia przez Dostawcę niewykonania lub nienależytego wykonania Usług PPV z winy Dostawcy, Dostawca zapewni Użytkownikowi ponowny, bezpłatny dostęp do Filmu w zakresie i czasie na jaki zakupiony został poprzedni Biletu PPV co do którego Dostawca potwierdził niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług PPV z winy Dostawcy.

3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treść Filmu, ograniczenie czasowe, geograficzne Filmu będące skutkiem złożenia zamówienia i Zakupu Biletu PPV, przed i po rozpoczęciu Filmu, a także niemożność odtworzenia Filmu będącą skutkiem niedostosowania Odbiorników Abonenta do korzystania z Usług PPV lub nieosiągnięcia przez sprzęt, oprogramowanie lub usługi, które nie są dostarczone przez Dostawcę usług, parametrów technicznych wymaganych dla skorzystania z Usług PPV oraz za niemożność odtworzenia Filmu będącą skutkiem lokalnych ograniczeń prawnych, geograficznych, sieci internetowej czy wszystkich innych przeszkód i ograniczeń będących poza kontrolą i kompetencją Dostawcy.

OPŁATA ZA USŁUGĘ PPV

§8 1. Opłata PPV za udostępnienie Filmu wynosi: $ 5,00 CAD brutto 2. Użytkownik jest zobowiązany uiścić Opłatę PPV i zrealizować płatność PPV za Zakup Biletu PPV należną z tytułu udostępnienia Filmu w zakresie, czasie i ilości odsłon i oglądnięć wyszczególnionych w Bilecie PPV. 3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na Film zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu PPV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pobranie Użytkownika Opłaty PPV.

POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

§9. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu PPV po pozytywnym rozpatrzeniu przez Dostawcę uzasadnionej i dostarczonej zgodnie z wymogami § 7 ust. 1 reklamacji, Dostawca zapewni Użytkownikowi ponowny, bezpłatny dostęp do Filmu w zakresie i czasie na jaki zakupiony został poprzedni Biletu PPV co do którego Dostawca potwierdził niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług PPV z winy Dostawcy.

Naciśnij aby powrócić do Zakupu Biletu na Film PPV